Presumtivt tjänande

Kristen bhakti är att presumera gudskärlek, vilket tar oss direkt bort från allt öde, alla omständigheter som oväsentliga och egentligen inte existerande, endast passerande växlande former som bör älskas bort.

Adorationen till Gud gör att vi inte längre antar konventionella former såsom kyrka, sakrament, historia, tradition, synd, moral eller personlig fromhet – där Gud anpassas genom dessa konventioner och blir hanterlig för det lilla jaget.

Istället presumerar vi bhakti – alltså älskande tjänst och försvinner som öden och egon i den processen. En sådan handling går utanför kända former av religion och andlighet och vi behöver inte precisera eller namnge denna handling.

När Kristus på korset redan fullgör offret för vår frihet är all konventionell religiositet omintetgjord i den tjänande kärleken. Vi behöver aldrig gå tillbaka till komplikation och egopresumtion, vilket är vad som sker i andliga aktiviteter.

Vi fullgör i själva adorationen hela det förlopp Kristus är och förblir – en bhakti som är primitiv och direkt tjänande. Där är ingen problematik eller historia kvar längre. Fältet är rent för Gud.

Den tid vi går in i är tiden hos Kristus på tronen, sittande på Guds Faders högra sida – och i hängiven tjänst som vi presumerar (inte förvärvar) lämnar vi all annan tid. Vi ägnar inte andra omständigheter någon särskild uppmärksamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s